Deze website is niet geoptimaliseerd voor Internet Explorer 11. Gebruik een andere browser voor een optimale ervaring.

Privacybeleid

Bij AG Solution Group is de bescherming van uw privacy voor ons van het grootste belang.
Wij verbinden ons ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en met grote zorg om te gaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij willen u zoveel mogelijk informeren over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.
In dit privacybeleid vindt u informatie over wat voor gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe we die beschermen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

1. Verantwoordelijkheid

AG Solution Group is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die via onze diensten worden verzameld.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Moerelei 125, B201, 2610, Antwerpen, België
0501725669
+32 3 569 20 35
www.agsolutiongroup.com
info@agsolutiongroup.com

2. 2. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor alle natuurlijke personen, maar is niet van toepassing op rechtspersonen.

3. 3. Wat voor soort persoonlijke gegevens verwerken we?

AG Solution verwerkt de informatie die u aan ons verstrekt(d) zelf tijdens uw bezoek aan deze website of tijdens het gebruik van onze diensten.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

Het gaat dan om persoonlijke gegevens zoals: Naam, voornaam, bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, ...

AG Solution Group zal uw gegevens verwerken:

 • Wanneer u klant wordt
 • Wanneer u gegevens deelt tijdens het gebruik van onze website(s): wanneer u een online aanbieding aanvraagt of wanneer u een bestelling plaatst, of wanneer dit voor u wordt gedaan door een plaatsvervanger, ...
 • Wanneer u zich aanmeldt via onze website

Onze website verwerkt alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig via onze website of via e-mail hebt verstrekt. Dit gebeurt met inachtneming van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

4. 4. Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

AG Solution Group verwerkt uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waarbij wij alleen de gegevens verwerken die nodig zijn om het doel te bereiken.
Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt met het volgende doel:

 • Om de door u gevraagde diensten te leveren binnen de uitvoering van het contract dat wij met u hebben;
 • Om met u te communiceren (e-mail, post, telefoon, ...) indien dit nodig is in het kader van onze diensten;
 • Om u te voorzien van belangrijke informatie over onze producten en diensten, om u de nodige meldingen te doen en om u marketingpromoties aan te bieden;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze Algemene Voorwaarden, of van dit Privacybeleid;
 • Om de werking van onze producten en diensten te verbeteren en om ons in staat te stellen inhoud en advertenties te individualiseren;
 • Om ons te helpen onze producten, diensten en inhoud te ontwikkelen, te leveren en te verbeteren;
 • Het debuggen en het uitvoeren van andere administratieve taken;
 • Om onze gebruikersbasis en gebruikstrends te controleren en te analyseren;
 • Om uw (eventuele) betalingen af te handelen

5. 5. Stichting voor de verwerking

De wettelijke basis of het fundament van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door AG Solution Group kan verschillend zijn:

 • Ofwel gebeurt de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Ofwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (zoals het voorkomen van witwassen, het bestrijden van fiscale fraude en fiscale verplichtingen), bijvoorbeeld op basis van een juridisch bevel of in het kader van een rechtszaak;
 • Hetzij om een taak van algemeen belang te vervullen, hetzij een taak in het kader van de uitoefening van het overheidsgezag waartoe AG Solution Group opdracht heeft gekregen.
 • Ofwel voor de vertegenwoordiging van een legitiem belang op grond van AG Solution Group, in welk geval voortdurend wordt gestreefd naar een evenwicht tussen dat belang en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

6. 6. Minderjarigen

Onze website en/of onze diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van de verantwoordelijke ouders of indien wij gebonden zijn aan de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.
Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij moedigen ouders en verantwoordelijke ouders daarom aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u als verantwoordelijke ouderplichtige vaststelt dat uw kind persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via info@agsolutiongroup.com.

7. 7. Het delen van persoonlijke gegevens met derden

Het is mogelijk dat AG Solution Group uw persoonlijke gegevens deelt met derden, zij het alleen op de manier zoals beschreven in deze beleidsregels:

Uw persoonlijke gegevens worden sowieso nooit aan derden verkocht.
Wij geven ook geen toestemming aan marketingbedrijven om gegevens te verzamelen voor direct marketing via onze diensten.

Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden gebeurt uitsluitend

 • Voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en/of de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met strategische en betrouwbare partners, derden die in opdracht van AG Solution Group bepaalde diensten leveren die ons in staat stellen onze diensten te leveren en te verbeteren.
  Voor elk geval wordt met elk van deze bedrijven een passende en duidelijke procesovereenkomst gesloten, waarbij zij zich ertoe verbinden de aan hen toevertrouwde gegevens niet zelfstandig te gebruiken. Op die manier verzekeren wij dat uw gegevens met hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid worden verwerkt als door ons.
 • Of in het geval we een legitiem belang hebben, of daaraan gebonden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing.
 • Of aan onze eventuele rechtsopvolgers en gelieerde bedrijven (zoals dochter- en zusterbedrijven), in geval van een fusie of een overname. Nogmaals op voorwaarde dat er een voorafgaande overeenkomst bestaat waarin de bescherming van persoonsgegevens wordt afgedwongen, en uiteraard voor dezelfde doeleinden als vermeld in dit privacybeleid.
 • Of in het geval dat u ons toestemming geeft om dit te doen.

Indien AG Solution Group uw persoonlijke gegevens met derden zou delen, op een andere manier dan hierboven beschreven, dan zal dit gebeuren met een expliciete communicatie waarin informatie wordt verstrekt over de derde partij, de doelstellingen en de overdracht en de verwerking. Indien dit wettelijk verplicht is, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U heeft ook altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken.

8. 8. Bekijken, aanpassen, verwijderen en overdragen van gegevens

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft u in hoofdzaak:

 • Het recht om (op elk moment en gratis) uw persoonsgegevens en de essentiële informatie met betrekking tot de verwerking (doelstellingen van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt, etc. ...) te raadplegen en er toegang toe te hebben.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, namelijk wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • Het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, met inbegrip van de verwerking met het oog op direct marketing; In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die voorrang hebben op uw belangen en rechten en vrijheden of indien de verwerking verband houdt met de vaststelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Het recht om zich te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering;
 • Het recht om te vragen de verwerking te beperken, namelijk wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren;
 • En het recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat u ons kunt vragen deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking en, indien technisch mogelijk, te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden overgedragen.

U kunt een verzoek om inzage in, correctie van, verwijdering van, overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agsolutiongroup.com. Om ervoor te zorgen dat het verzoek om inzage door u wordt gedaan, vragen wij u om samen met het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Zorg ervoor dat u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maakt. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij streven ernaar om zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, ten minste binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek, en wanneer AG Solution Group alle gevraagde informatie heeft ontvangen om aan uw verzoek te voldoen. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen.

U kunt uw rechten vrijelijk uitoefenen, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, namelijk vanwege het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij het recht en de keuze om u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten voor het verstrekken van de gevraagde informatie en de kosten voor het nemen van de gevraagde maatregelen) of om te weigeren aan uw verzoek te voldoen.

U moet er rekening mee houden dat AG Solution Group, afhankelijk van uw verzoek, bepaalde diensten niet kan aanbieden, of mogelijk niet verplicht zal zijn om aan uw verzoek om inzicht, correctie, verwijdering of overdracht te voldoen. Dit vanwege onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de vaststelling, uitvoering of onderbouwing van een wettelijke aanspraak of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Mocht u reden hebben om aan te nemen dat AG Solution Group uw aanvraag niet correct heeft behandeld, neem dan eerst contact met ons op via info@agsolutiongroup.com zodat we de mogelijkheden samen met u kunnen bespreken.

9. 9. Bewaartermijn van persoonsgegevens

AG Solution Group bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren en om onze doelstellingen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld (zie punt 4).

Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waarom we ze verwerken en of we die doelstellingen op andere manieren kunnen bereiken.

Dit betekent dat de gegevens in ieder geval gedurende de gehele looptijd van uw overeenkomst worden opgeslagen.

Na beëindiging van onze diensten worden de bestanden en de bijbehorende persoonlijke gegevens opgeslagen voor een periode die wordt bepaald op basis van de wet, alsmede op basis van aansprakelijkheids- en garantieoverwegingen.

De periode waarin uw gegevens worden opgeslagen zal nooit langer zijn dan vijf jaar na het einde van de contractuele relatie met de verantwoordelijke voor de verwerking.
Als wij uw gegevens niet meer hoeven te gebruiken en het niet nodig is om ze op te slaan om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, zullen wij de informatie uit ons systeem wissen of anonimiseren, zodat wij u niet kunnen identificeren.

Bovendien kunt u ons altijd vragen om uw gegevens te verwijderen. In dit geval verwijzen wij naar het voorgaande punt 8.

10. 10. Overdracht buiten de Europese Economische Ruimte?

In principe gebeurt dit niet.

Indien bepaalde gegevens toch buiten de Europese Economische Ruimte worden opgeslagen of overgedragen, gebeurt dit uitsluitend voor de doeleinden die in punt 4 hierboven zijn beschreven. Deze overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd, zoals die welke in punt 7 hierboven worden genoemd, of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, zorgen wij er in ieder geval via contractuele of andere maatregelen voor dat deze gegevens het passende beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die zij in de Europese Economische Ruimte zouden krijgen, in overeenstemming met de Europese regelgeving.

11. 11. Beveiliging van persoonsgegevens

AG Solution Group neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

We werken met verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures, in een gecontroleerde omgeving met beperkte toegang. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is alleen toegestaan aan personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten rekening houden met een strikte geheimhoudingsplicht en zij moeten zich houden aan alle technische en organisatorische voorschriften voor de verzekering van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@agsolution.be.

12. 12. Geen geautomatiseerde besluitvorming

AG Solution Group neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

13. 13. Cookies, of vergelijkbare technieken

Naast de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze Website en onze diensten, gebruiken we cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

13.1.Cookies

Wat zijn cookies?

Wij gebruiken cookies wanneer u onze e-mails opent en/of wanneer u uw Website gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw eigen computer of mobiele apparaat en die de gebruiksvriendelijkheid optimaliseren. Hierdoor kunt u als bezoeker bij een volgend bezoek worden geïdentificeerd en kunnen wij onze websites afstemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksvriendelijkheid.

Wat voor soort cookies gebruiken we?

 • Essentiële cookies: zijn nodig om een applicatie te laten functioneren en om een veilige identiteitscontrole te garanderen. Bijvoorbeeld, navigatie op de website, de inhoud van uw winkelwagen, toegang tot persoonlijke gegevens ...
 • Functionele cookies: houden informatie bij over uw keuzes en voorkeuren op een website en bieden u op die manier een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van uw winkelwagen en voorkeuren - zoals de taalinstellingen - te onthouden.
 • Analytische cookies: het verzamelen van anonieme informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website, zonder de bezoekers te kunnen identificeren. Op basis van de resultaten kan de website worden verbeterd en krijgen de bezoekers een betere gebruikerservaring.
 • Marketing cookies: volg het surfgedrag van de websitebezoeker en maak op basis hiervan een gebruikersprofiel aan. Dit profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en om gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met uw interesses.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies worden geweigerd of verwijderd. Bovendien kunt u via de instellingen van uw browser alle eerder opgeslagen informatie verwijderen.
Houd er rekening mee dat wanneer u cookies weigert of verwijdert, sommige delen van de website mogelijk niet goed werken.

13.2. We kunnen ook gebruik maken van webbakens of andere standaard technologieën zoals pixeltags om ons te helpen uw gebruik van de Website te analyseren. 13.3. Pixeltags en web beacons zijn uiterst kleine grafische afbeeldingen die op bepaalde pagina's van onze website of in onze e-mails worden geplaatst om ons in staat te stellen te controleren of u een bepaalde actie hebt uitgevoerd. Wanneer u deze pagina's opent of op een e-mail klikt, genereren deze pixeltags en web beacons een niet-persoonlijke, identificeerbare melding van deze actie.

14. 14. Toepassing

Dit beleid is van toepassing op AG Solution Group en op alle diensten die door hen worden geleverd.

Dit beleid is echter niet van toepassing op diensten die door andere bedrijven of personen worden geleverd, met inbegrip van producten of websites die aan u kunnen worden getoond bij het openen of gebruiken van de website van de AG Solution Group. Onze AG Solution Group website verwijst bijvoorbeeld soms naar links van websites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren), en waarvan de gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Wij raden u aan het beleid met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens van al deze partijen, producten en/of websites aandachtig te lezen.

15. 15. Aanpassingen

AG Solution Group kan dit privacybeleid te zijner tijd aanpassen.

We communiceren altijd de meest recente versie op onze website(www.agsolutiongroup.com), en we nodigen u uit om deze regelmatig te raadplegen. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan dit document. Oudere versies worden opgeslagen in ons archief.
Wij informeren u uiteraard over elke inhoudelijke wijziging via onze websites of andere gangbare communicatiekanalen.

16. 16. Nationale toezichthouder

Klachten in geval van overtreding van de geldende regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de nationale toezichthouder. Dit kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
Contact@apd-gba.be

17. 17. Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid van AG Solution Group, kunt u deze sturen naar info@agsolutiongroup.com.